همایش « نخبگان در حوزه مساجد» با معرفی ۳۲ جوان نمونه برگزار شد