اظهارات و ادبیات عضو اصلاح طلب شورا منسوخ و کودک مابانه شده است/طرح مسائل سیاسی اعتماد مردم به شورا ر