هیئت نظارت حق دخالت در امور تشکل‌ها را ندارد/ موارد غیر قانونی تذکر داده می‌شود