عارف: افراد تنگ نظر تحمل چهره‌های مانند شهید مطهری را در مقطع فعلی ندارند