استفاده از کنتورهای هوشمند در بخش کشاورزی ضروری است