شهرداری زنجان امسال مشارکت های مردمی را جلب می کند