جلیلی: فکت شیت آمریکایی زیاده خواهی آنها را نشان می‌دهد