حضور گسترده جوانان در اعتکاف پاسخ دندان‌شکن به دشمنان بود