نادیده گرفتن حکم صریح فقهی امام(ره) درباره ممیزی کتاب