دولت تعدد جناح ها و گرایش های سیاسی را مغایر با وحدت ملی نمی داند