دور بودن از معنویت و عدم احساس حضور خدا در زندگی انسان را به گناه وا می‌دارد