ماجدی: بیشتر از 10 در صد نمی توانیم به تراکتوری ها سکو بدهیم