اختصاص بیش از 80 میلیارد ریال برای احیا و تعادل بخشی سفره های آب زیر زمینی خراسان جنوبی