معاون استاندار فارس بر حفظ و احیای لباس های محلی ایران تاکید کرد