رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند