قیمت 7 گروه غذایی کاهش یافت/ افزایش قیمت لبنیات و میوه نسبت به هفته گذشته