200 هزار زندانی ثابت در زندانها/ 10 درصد از زندانیان را زنان تشکیل می دهند