افتتاح نمایشگاه بین المللی كتاب با حضور رییس جمهوری