فرماندار خمین بر مهارت آموزی و اخلاقمداری از سنین پایین تاکید کرد