مصرف انرژی کارگاههای صنعتی بیش از 230هزار بشکه نفت خام است