درک ارزش های میراث ناملموس تنش های کشورها را کاهش می دهد