جزئیات چهارمین مزایده استقلال و پرسپولیس با تثبیت شرایط