کشف ذخایر ۶۰ هزار تنی عناصر نادر خاکی در استان یزد