افزایش قیمت لبنیات و میوه نسبت به هفته گذشته/ قیمت 7 گروه غذایی کاهش یافت