10 کارگاه مرمت بناهای تاریخی در کرمان راه اندازی شد