با اجرای طرح رتبه‌بندی، حداقل حقوق یک معلم، 2 میلیون است