جزئیات چهارمین مزایده استقلال و پرسپولیس/ شرایط تعدیل نشد