نقش بستن سند ۷۰۰ ساله تئاتر ایران بر مدالیوم «شب بازیگر»