مدیر فیسبوک: نمی توان کل اینترنت را رایگان ارائه کرد