روحانی، ظریف وتیمش پذیرفته‌اند مجرم‌اند/اینجا آزمایشگاه یک طایفه خاص نیست تادیدگاه‌هایش را درعرص