ثبت شرکتی برای تامین نیروی‌انسانی/ بخش عمده‌ای از مسائل پرستاری سیاسی است