قائم مقام و معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران منصوب شد