نظام آموزشی باید در راستای ترویج اندیشه های الهی گام بردارد