کم لطفی منتقدان به «سقراط» / «خانه کاغذی» اشاره به جنگ خاصی ندارد