از مخالفت با ایجاد تشکل‌های سیاسی تا وضعیت نامناسب خوابگاه‌ها و سیطره افراد وابسته به دولت سابق بر