معاون وزیر کشور: 520 شهر با کمبود آب شرب مواجه است