توانمندی منحصر به فرد سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح