شاید نتایج ۲ بازی باقیمانده با توسل به اسکناس‌های سبز تعیین شود!