یک نارنجک در ورزشگاه منفجر شود، پرسپولیس محروم خواهد شد