تقریبا بیش از ۱۰ درصد دستگاه ها مجهز به اندروید آبنبات چوبی شدند