موافقت تیم ایرانی با نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از 8 تن به 300 کیلوگرم/ نابودی ذخایر اورانیوم؛