هفته آخر کار سختی نداریم/ باور کنید بدشانسی آوردیم