ارایه تسهیلات ویژه در جشنواره بهاره یک شرکت خودرویی