از اعتراض به سخنان دکتر روحانی تا رد پیشنهاد هاشمی