وزیر بهداشت: از 15 هزار پزشک عمومی بیکار تنها دو هزار پزشک جذب شدند