جایگاه مربیان کشتی ایران درمیادین جهانی به لحاظ کمی و کیفی خوب و مناسب است