اعضای اتاق فکر جشنواره«نماز در مناظرات رضوی» استان زنجان تعیین شد