تشکیل ۱۸ کارگروه تخصصی محتوایی در شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت