دیدار رئیس آمبودزمان دانمارک با معاون اول رئیس قوه قضائیه