افزایش قربانیان سوئیچ معیوب جنرال موتورز به ۹۷ نفر